فناوری

فناوری

فناوری ساخت بدنه دوچرخه اورلرد

اورلرد کارخانه ای عظیم، با خطِ تولیدی گسترده، در زمینه ی ساخت دوچرخه و با سابقه ای بیش از 25...