مجله دوچرخه و طبیعت
مجله دوچرخه و طبیعت

پزشکی

پزشکی

جلو گیری از درد پهلو در دوچرخه سواری

کسانی که تازه دوچرخه سواری و یا حتی ورزشهای استقامتی دیگر همچون  دویدن را شروع کرده اند، بیشتر مستعد درد پهلو هستند....

1 2
صفحه 1 از 2