بایگانی برچسب ها: نمایشگاه دوچرخه

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

جای خالی نمایشگاه تخصصی دوچرخه

اﻣﺮوزه، شرکت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ وﺟﻮد فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های متعدد برندها در مناطق هدف، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و تبلیغات رسانه‌ای، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای بازاریابی و تبلیغات گوناگون دیگر، کماکان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي...

فناوری

بزرگترین نمایشگاه بين‌المللي دوچرخه، یورو بایک “Euorobike”

Euorobike يك نمايشگاه بين‌المللي دوچرخه است كه هر ساله از سال 1991 تاكنون در اولين هفته سپتامبر در زمين‌هايMesse Friedrichshafen، يكي از بزرگ‌ترين و مدرن‌ترين مراكز نمايشگاهي در Bade-Wuerttemberg آلمان برگزار مي‌شود. این نمایشگاه در سال 2012، تعداد 43700 بازديدكننده...