بایگانی برچسب ها: دوپینگ دوچرخه

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

چرا دوچرخه سواران ایران دوپینگ می کنند!

مصرف مواد نیروزا، یک مفهوم صرفاً شخصی نیست، بلکه یک ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی است. در زمان وقوع تخلّف نمی‌توان پیکان اتّهام را فقط به سمت ورزشکار نشانه گرفت. درواقع برخورد قانونی با ورزشکار متخلّف تنها بخش کوچکی از مبارزه...