مجله دوچرخه و طبیعت

بایگانی برچسب ها: دوپینگ دوچرخه سواری

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

چرا دوچرخه سواران ایران دوپینگ می کنند!

ناشر و سردبیر: محمد مهدی خاکبان مصرف مواد نیروزا، یک مفهوم صرفاً شخصی نیست، بلکه یک ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی است. در زمان وقوع تخلّف نمی‌توان پیکان اتّهام را فقط به سمت ورزشکار نشانه گرفت. درواقع برخورد قانونی با ورزشکار متخلّف...