خبر

خبر

چاالش 1000 کیلومتر نوروز 1398 

چاالش 1000 کیلومتر نوروز 1398  چاالش 1000 کیلومتر نوروز 1398 با بهرگیری از فناوری و اپ استراوا (strava) ایجاد شده...