مجله دوچرخه و طبیعت

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

وسیله حمل و نقل درون شهری مونترال کانادا

علیرضا عباسی صادق، دبیر انجمن دوچرخه‌سواری پروانه سبز بیکسی، نام دوچرخه‌های شهری همگانی در شهر مونترال کانادا است. بیکسی از ترکیب دو واژه دوچرخه (bicycle)...

1 2 3
صفحه 2 از 3