آموزش فنی

آموزش فنی

نحوه تنظيم كلاچ شانژمان شيمانو شادو پلاس

شانژمان شادو پلاس (Shadow Plus)شيمانو با كاهش حركت محفظه شانژمان در حين سواري، ايستايي زنجير و دقت تعويض دنده را...